ପରାମର୍ଶ ସେବା |

ସେବାଗୁଡିକ

01

ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟ ସେବା |

(1) ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି |
(2) ସପ୍ତାହରେ 20 ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ |
()) ଘରୋଇରେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରେ, ପାରମ୍ପାରିକ ଡିଜାଇନ୍ ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗ |
(4) ବଜାର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚାହିଦା ଏବଂ ସଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ଖୋଜ |
(5) ଅନଲାଇନ୍ କାରଖାନା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |

02

ବିକ୍ରୟ ସେବା

(1) EUR ଏବଂ US ପାଦ ପ୍ରକାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ହଜାରେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ କର |ଶେଷ ଆକୃତି |
(2) 158 ପଦ୍ଧତି ଗୁଣବତ୍ତାକୁ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ |
(3) ମନୋନୀତ ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀ |
(4) ପ୍ରଗତି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ |

03

ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା |

(1) ଉଚ୍ଚ-ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଭାବ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
()) ଯଦି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ତେବେ ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ବିନିମୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
(3) ବିଦେଶୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ବ୍ଲଗର୍ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି |
(4) କ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁ to ିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପରିଦର୍ଶନ ସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |